Investor Relations

Driven by Passion

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 18.40 THB
เปลี่ยนแปลง +0.30
% เปลี่ยนแปลง 1.66%
ปริมาณซื้อขาย 4,690,900
ช่วงราคาระหว่างวัน 18.20 - 18.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.40 - 20.40
ปรับปรุงเมื่อ 25 ก.ย. 2563 16:39

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ รายละเอียด สถานที่ / หมายเหตุ
Opportunity Day ไตรมาส 3/2563

ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2563 บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2563
Opportunity Day ไตรมาส 2/2563

Virtual Event

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2563 บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2563
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ

Opportunity Day ไตรมาส 1/2563

Virtual Event

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2563 บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2563
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2562 บมจ. อาร์เอส สำนักงานใหญ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ
วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2562

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us