Investor Relations

Driven by Passion

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 18.40 THB
เปลี่ยนแปลง +0.30
% เปลี่ยนแปลง 1.66%
ปริมาณซื้อขาย 4,690,900
ช่วงราคาระหว่างวัน 18.20 - 18.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.40 - 20.40
ปรับปรุงเมื่อ 25 ก.ย. 2563 16:39

งบการเงิน

2563

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2

(เมษายน - มิถุนายน)

289.25 KB

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1

(มกราคม - มีนาคม)

233.72 KB

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us