Investor Relations

Driven by Passion

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 18.40 THB
เปลี่ยนแปลง +0.30
% เปลี่ยนแปลง 1.66%
ปริมาณซื้อขาย 4,690,900
ช่วงราคาระหว่างวัน 18.20 - 18.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.40 - 20.40
ปรับปรุงเมื่อ 25 ก.ย. 2563 16:39

การประชุมผู้ถือหุ้น

2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานประจําปี 2562
งบการเงินอย่างย่อ และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2562
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน และรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจุดบริการรถรับ - ส่ง ผู้ถือหุ้น
มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us