Investor Relations

Driven by Passion

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 18.40 THB
เปลี่ยนแปลง +0.30
% เปลี่ยนแปลง 1.66%
ปริมาณซื้อขาย 4,690,900
ช่วงราคาระหว่างวัน 18.20 - 18.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.40 - 20.40
ปรับปรุงเมื่อ 25 ก.ย. 2563 16:39

รายงานประจำปีและฟอร์ม 56-1

รายงานประจำปี 2562

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2562

PDF

รายงานประจำปี 2561

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2561

PDF

รายงานประจำปี 2560

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2560

PDF

รายงานประจำปี 2559

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2559

PDF

รายงานประจำปี 2558

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2558

PDF

รายงานประจำปี 2557

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2557

PDF

รายงานประจำปี 2556

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2556

PDF

รายงานประจำปี 2555

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2555

PDF

รายงานประจำปี 2554

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2554

PDF

รายงานประจำปี 2553

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2553

PDF

รายงานประจำปี 2552

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2552

PDF

รายงานประจำปี 2551

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2551

PDF

รายงานประจำปี 2550

รายงานประจำปี 2549

รายงานประจำปี 2548

รายงานประจำปี 2547

รายงานประจำปี 2546

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us