Investor Relations

Driven by Passion

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 18.40 THB
เปลี่ยนแปลง +0.30
% เปลี่ยนแปลง 1.66%
ปริมาณซื้อขาย 4,690,900
ช่วงราคาระหว่างวัน 18.20 - 18.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.40 - 20.40
ปรับปรุงเมื่อ 25 ก.ย. 2563 16:39

ข่าวแจ้งตลาดหลักทัพย์

18.08.2563

แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดประเพณีสงกรานต์ ปี 2563

18.08.2563

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไข)

14.08.2563

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

07.08.2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

07.08.2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

07.08.2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

31.07.2563

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

24.07.2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2563

01.07.2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 บนเว็บไซต์ของบริษัท

17.06.2563

กำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us