นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.60 THB
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -0.56%
ปริมาณซื้อขาย 4,282,500
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ย. 2564 16:37

ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น

กำหนดการใช้สิทธิของ RS-W4
แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ RS-W4
ลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ RS-W4
ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ RS-W4 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us