นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 15.20 THB
เปลี่ยนแปลง +0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.66%
ปริมาณซื้อขาย 1,683,538
ช่วงราคาระหว่างวัน 14.90 - 15.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 14.70 - 22.70
ปรับปรุงเมื่อ 07 ก.ค. 2565 16:39

ถามตอบ

ถาม: บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “อาร์เอส”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

อาร์เอส เริ่มก่อตั้งในปี 2519 ในนาม Rose Sound ประกอบธุรกิจตู้เพลงและอัดเพลงจากแผ่นเสียงลงเทป ต่อมาในปี 2525 เปลี่ยนการดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทเพลงภายใต้ชื่อ บริษัท อาร์.เอส.ซาวด์ จำกัด ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา จากธุรกิจเพลง สู่บันเทิงครบวงจร และการเป็นเจ้าของสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ รวมถึงการทำการตลาดหลากหลายรูปแบบ ทั้งผลิตเพลง ละคร ภาพยนตร์ และรายการต่างๆ ให้กับสื่อขนาดใหญ่ระดับประเทศ เมื่อปี 2546 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และเข้าสู่ยุคสื่ออย่างเต็มรูปแบบ

ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้ถูกจัดกลุ่มหมวดธุรกิจใหม่จาก “สื่อและสิ่งพิมพ์” เป็นหมวดธุรกิจ “พาณิชย์” โดยเข้าสู่ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นของตนเอง ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด (“ไลฟ์สตาร์”) โดยมีอาร์เอส ถือหุ้นในไลฟ์สตาร์ร้อยละ 99.99

ถาม: ธุรกิจหลักของอาร์เอส ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและมีรายได้จาก 3 ธุรกิจหลัก ดังนี้

  • ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง หรือ Multi-platform Commerce (“MPC”) มีรายได้จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งของอาร์เอสเองและของพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวและในครัวเรือน รวมถึงเครื่องประดับต่างๆ โดยเป็นการโฆษณาผ่านช่องทางสื่อของบริษัทฯ เป็นหลัก และขายผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ที่บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการจัดจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ ตัวแทนขายตรงชั้นเดียว รวมถึงการนำสินค้าของบริษัทฯ จำหน่ายผ่านทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทั่วประเทศ
  • ธุรกิจสื่อ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ โดยสื่อโทรทัศน์ ประกอบด้วยดิจิตอลฟรีทีวี “ช่อง 8” หนึ่งในช่องผู้นำดิจิตอลทีวี ที่มีเนื้อหารายการที่หลากหลาย ทั้งรายการข่าว ละคร ซีรีส์ต่างประเทศ กีฬา และรายการวาไรตี้ยอดนิยม รวมถึงช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ได้แก่ “สบายดีทีวี” “ช่อง 2” “Series Channel” และ “เพลินทีวี” รวมถึงสื่อวิทยุ “COOLfahrenheit” นำเสนอเพลงไทยสากล ซึ่งยังคงได้รับความนิยมติดอยู่ในอันดับ 1 ของกลุ่ม Easy Listening อย่างต่อเนื่อง
  • ธุรกิจเพลงและอื่นๆ มีรายได้จากการจำหน่ายเพลง ภายใต้การนำเสนอในแบรนด์ อาร์สยาม เพียงแบรนด์เดียว มีรายได้ผ่านดิจิทัล งานบริหารศิลปิน และรายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง รายได้อื่นๆ มาจากการจัดคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ให้กับสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ

ถาม: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ถาม: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (RS-W3) มีรายละเอียดที่สำคัญอะไรบ้าง

ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ RS-W3 ถูกออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จำนวนทั้งสิ้น 193,332,870 หน่วย โดยเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0028 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 12.4658 บาทต่อหุ้น (หลังจากมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ 2 ครั้ง) โดยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายนและตุลาคม และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 (ครบกำหนด 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ถาม: หุ้นซื้อคืนของบริษัทฯ (Treasury Stock) ที่ครบกำหนดขายเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการอย่างไร

บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติลดทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นซื้อคืน จำนวน 43,273,300 หุ้นออกไปทั้งจำนวน

ถาม: บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อใด ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างไร และหากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการอย่างไร

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ คือ วันที่ 31 ธันวาคม และโดยปกติบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเดือนเมษายนของทุกปี บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน รวมถึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ ได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ investor.rs.co.th/th โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ถาม: หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านช่องทางใดได้บ้าง

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
419/1 ซอยลาดพร้าว15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 0 2511 0555 # 1496, 0 2938 4307
โทรสาร: 0 2938 8835
E-mail : ir@rs.co.th
Facebook : Rs ir
Twitter : @RS_IR
Website : http://investor.rs.co.th/th
หรือส่งคำถามผ่านทางเมนู “ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” ทาง http://ir.rs.co.th/th/information-request/ir-contact

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us