นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 15.20 THB
เปลี่ยนแปลง +0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.66%
ปริมาณซื้อขาย 1,683,538
ช่วงราคาระหว่างวัน 14.90 - 15.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 14.70 - 22.70
ปรับปรุงเมื่อ 07 ก.ค. 2565 16:39

เป้าหมายหลัก

"สร้างแรงบันดาลใจ เติมเต็มชีวิตผู้คนด้วยความบันเทิง สินค้าและบริการ ที่สร้างสรรค์และมีคุณค่า"

คติประจำองค์กร (Motto)

"Passion To Win"

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจใน 5 ปีข้างหน้า (5-Year Business Direction)

อาร์เอส เป็นองค์กรที่ทําธุรกิจร่วมกับ “โอกาส” ไม่หยุดนิ่งและพร้อมที่จะปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นความเป็นผู้นํา และลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนในธุรกิจพาณิชย์ และ Entertainmerce Model (เอ็นเตอร์เทนเมิร์ซ โมเดล) โดยขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ให้มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของรายได้รวมของบริษัทฯ

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us