นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.70 THB
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -1.12%
ปริมาณซื้อขาย 3,260,400
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 25 ต.ค. 2564 16:50

สารจากประธานกรรมการ

สารจากนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ถึงผู้ถือหุ้น RS และผู้สนับสนุน

สารจากประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2563 นับเป็นอีกปีที่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ต้องดำเนินธุรกิจท่ามกลางบริบทแห่งความท้าทายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นสิ่งแปลกใหม่และท้าทายต่อการดำรงอยู่ของทุกชีวิต โดยเป็นที่มาของคำว่า “นิว นอร์มอล” หรือ “ชีวิตวิถีใหม่” ซึ่งคำนี้ถูกนำมาใช้จนกลายเป็นความคุ้นชินไปแล้ว อย่างเช่น กระแสการช้อปปิ้งออนไลน์ แบบนิว นอร์มอล ที่ตอบโจทย์ได้ดีทั้งความสะดวกสบาย รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลได้เพียงปลายนิ้วในทุกเวลา ลดการพบปะ และเลี่ยงการสัมผัสได้เป็นอย่างดี ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเทรนด์โลกเปลี่ยนแปลงไป ย่อมนำมาซึ่งการแข่งขันที่ดุเดือด ทางธุรกิจเหมือนเป็นเงาตามตัว อย่างไรก็ดีบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าท่ามกลางภาวะวิกฤต จะนำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการยกระดับการดำเนินงานในทุกภาคส่วน เช่น

     - สร้างความเติบโตแม้ในปีที่ผ่านมาจะมีความท้าทายในหลายรูปแบบ ทั้งผลประกอบการของอาร์เอสจากธุรกิจพาณิชย์ที่เติบโตทุกไตรมาส การสร้างรายได้ส่วนเพิ่มจากธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และการเข้าลงทุนในบริษัทอื่นๆ รวมถึงเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินทั้งการติดต่อเจรจากับสถาบันการเงินหลายแห่ง การจัดอันดับเรตติ้งของบริษัทฯ เพื่อรองรับการหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆ และเพื่อการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

     - เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมคุณภาพการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2563” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านต่างๆอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นผลดีแก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูล และติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างครบทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมสังคม และการกำกับกิจการ

     - จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคม ผ่าน “โครงการสุข สมดุล” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างครบทุกด้าน ทั้งกินดี ใจดี และกายดีพร้อมแจกอุปกรณ์การกีฬาหลากหลายประเภท เพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความสุขให้แก่ 12 ชุมชนรอบข้างสำนักงานของบริษัทฯ

     - เข้าร่วม “โครงการกระดาษเก่า แลกกระดาษใหม่” กับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านกิจกรรม “Paper Merci” หรือ “เปเปอร์ มาซิ..แยก แลก รักษ์” ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดแยกกระดาษจากต้นทาง และส่งกระดาษเหล่านี้กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด พร้อมกับการปรับเปลี่ยนกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกเป็นแบบ “กรีน แพคเกจจิ้ง” เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต ลดค่าใช้จ่าย และลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ด้วยความร่วมมือของพนักงานและผู้บริหารทุกระดับที่มุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทฯ ในทุกมิติด้วยพื้นฐานของการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนตลอดสายโซ่ คุณค่าของธุรกิจอย่างดีที่สุดแล้วนั้น สิ่งเหล่านี้จะนำพาให้บริษัทฯ สามารถเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us