นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 24.50 THB
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย 17,391,500
ช่วงราคาระหว่างวัน 24.00 - 24.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 10.80 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 18 พ.ค. 2564 16:35

สารจากประธานกรรมการ

สารจากนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ถึงผู้ถือหุ้น RS และผู้สนับสนุน

สารจากประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและการส่งออกของไทยที่ชะลอตัวลงตลอดปีที่ผ่านมา รวมถึงผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ทั้งความไม่แน่นอนจากสงครามการค้าและปัญหาเบร็กซิต (Brexit) รวมถึงการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจหลักของโลก แม้ว่ารัฐบาลจะได้ออกมาตรการทั้งการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย การกระตุ้นการบริโภคและส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง แต่เศรษฐกิจไทยก็ยังคงไม่ปรับตัวดีขึ้นในปีที่ผ่านมา

ที่อาร์เอส เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การขยายธุรกิจแนวราบเพื่อการเติบโตและขยายฐานธุรกิจ ทั้งการเติบโตจากธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจพาณิชย์ ผนวกเข้ากับธุรกิจเดิมที่มีความแข็งแกร่งทั้งสื่อทีวี วิทยุ และเพลง อีกทั้งการจับมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพอย่างต่อเนื่องทั้งกลุ่มผู้นำทีวีดิจิทัล กลุ่มพันธมิตรผู้นำสื่ออื่นๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจและขยายระบบนิเวศทางธุรกิจด้วยการคิดใหม่แบบไร้กรอบ การปรับตัวตลอดเวลาในยุคดิสรัปชั่น และการเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง (Direct to Customer) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เติบโตต่อเนื่องไปพร้อมกับพันธมิตรทุกกลุ่ม และได้รับผลกระทบไม่มากนักจากเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวลง

ผลประกอบการสำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 3,611 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน โดยการเติบโตของรายได้ธุรกิจพาณิชย์ค่อนข้างทรงตัวจากปีก่อน ผลจากเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดการชะลอการตัดสินใจสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม ด้วยระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแรงและสมบูรณ์จากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ความหลากหลายของคอนเทนต์ การทำการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภค สื่อต่างๆ ที่ครบถ้วนและแข็งแกร่งทั้งของอาร์เอสและจากการผนึกกำลังกับพันธมิตร การเป็นเจ้าของสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละแพลตฟอร์ม รวมถึงการมีระบบการจัดการรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่มีมากกว่า 1.3 ล้านราย การขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงลึก หรือ Data-driven ระบบทีมเทเลมาร์เก็ตติ้ง การจัดการคลังสินค้า และพันธมิตรการขนส่งสินค้าและชำระเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ ณ ปัจจุบัน จากการผนวกความแข็งแกร่งทั้งด้าน Entertainment ซึ่งก็คือ การเป็นเจ้าของความบันเทิง คอนเทนต์ และสื่อหลักในมือ เข้ากับ Commerce จากการเข้าสู่ธุรกิจพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีทั้งสินค้าและบริการ รวมถึงการเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงบนทุกแพลตฟอร์ม ทำให้บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่การเป็น Entertainmerce อย่างเต็มตัว

ในส่วนของช่อง 8 แม้จะได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมโดยรวมที่ชะลอตัว แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ จำนวนผู้ชมทีวีมิได้ลดลง ทำให้ช่อง 8 ยังคงเป็นฐานสำคัญที่ต่อยอดไปสู่ธุรกิจพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมาตรการช่วยเหลือทีวีดิจิทัลในปีที่ผ่านมา ทำให้นับแต่นี้เป็นต้นไป ต้นทุนค่าใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัลและค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัลของช่อง 8 ปีละกว่าร้อยล้านบาทจะลดลงไปทั้งหมด อีกหนึ่ง DNA ของอาร์เอสทั้งธุรกิจวิทยุและเพลง เป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ และกำไรในปีที่ผ่านมา จากปรากฏการณ์การนำศิลปินดังในอดีตที่ยังคงมีฐานแฟนเพลงเหนียวแน่น มาจัดคอนเสิร์ตทั้ง “Raptor 25 ปี ไม่มีเกรงใจ” และ “D2B Infinity Concert 2019” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี บัตรคอนเสิร์ตจำหน่ายหมดภายในเวลาไม่กี่นาที ทั้งนี้ จะได้เห็นปรากฏการณ์นี้อีกครั้งในปี 2563

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาทุกธุรกิจในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจับมือกับพันธมิตรเพื่อการขยายช่องทางให้เข้าถึงลูกค้าที่หลากหลายและเพิ่มขึ้น การพัฒนาช่องทางออนไลน์ผ่านทางแบรนด์ COOL ที่มีฐานลูกค้าออนไลน์ที่แข็งแกร่ง การรีแบรนด์ทั้งองค์กรผ่านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ รวมถึงการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการที่เน้นการบริหารจัดการข้อมูลสู่การเป็น Data-driven เพื่อเป็นโอกาสในการทำธุรกิจเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจต่อไป เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานของปี 2563 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในระยะยาว

แม้ว่าในปีที่ผ่านมา อาร์เอสจะต้องผ่านบททดสอบต่างๆ มากมาย แต่ด้วยการสนับสนุนจากทั้งผู้ถือหุ้น พันธมิตรองค์กร ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ทำให้อาร์เอสก้าวข้ามผ่านอุปสรรคมาได้เป็นอย่างดี ในนามของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยังคงสนับสนุนและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ต่อไป

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us