นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 20.30 THB
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -0.98%
ปริมาณซื้อขาย 2,924,900
ช่วงราคาระหว่างวัน 20.20 - 20.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 23 ก.ค. 2564 15:19

ข่าวแจ้งตลาดหลักทัพย์

30.06.2564

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

18.06.2564

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

10.06.2564

สรุปข้อสนเทศ RS-W4

10.06.2564

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ RS-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มิถุนายน 2564

04.06.2564

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข template)

24.05.2564

แบบรายงานผลการขายของ RS-W4 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

14.05.2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

14.05.2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

14.05.2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

14.05.2564

แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us