นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.70 THB
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -1.12%
ปริมาณซื้อขาย 3,260,400
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 25 ต.ค. 2564 16:50

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

05.10.2564

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช ประจำปี 2564

01.10.2564

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

30.08.2564

แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

16.08.2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

16.08.2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

16.08.2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

30.06.2564

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

18.06.2564

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

10.06.2564

สรุปข้อสนเทศ RS-W4

10.06.2564

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ RS-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มิถุนายน 2564

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us