นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 15.20 THB
เปลี่ยนแปลง +0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.66%
ปริมาณซื้อขาย 1,683,538
ช่วงราคาระหว่างวัน 14.90 - 15.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 14.70 - 22.70
ปรับปรุงเมื่อ 07 ก.ค. 2565 16:39

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

08.06.2565

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ RS-W4 (F53-5)

19.05.2565

กำหนดการใช้สิทธิของ RS-W4 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)

17.05.2565

การจำหน่ายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท

17.05.2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

17.05.2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

17.05.2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

13.05.2565

สารสนเทศเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2)

10.05.2565

มติคณะกรรมการบริษัท เรื่องแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและการนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

09.05.2565

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท

03.05.2565

แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us