นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 15.20 THB
เปลี่ยนแปลง +0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.66%
ปริมาณซื้อขาย 1,683,538
ช่วงราคาระหว่างวัน 14.90 - 15.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 14.70 - 22.70
ปรับปรุงเมื่อ 07 ก.ค. 2565 16:39

กิจกรรมเพื่อสังคม

2562

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

อาร์เอสส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งตามกิจกรรมได้ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้แนวทางปฏิบัติของบริษัทมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยกำหนดให้มีการกำกับดูแล ควบคุมดูแล บริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเป็นหลักยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยถือว่าหลักสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ โดยจะไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สีผิว อายุ ภาษา สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ด้วยความเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และผู้พิการ
  2. เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูล
  3. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน องค์กรมีการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ
  4. มีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน ทั้งการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เงินช่วยเหลือต่างๆ
  5. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
  6. แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
  7. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง
  8. ให้ความสำคัญ เข้าถึงพนักงาน ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น ถามคำถาม เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตและจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าทุกประเภท หากพบว่าสินค้าชำรุด ไม่ได้คุณภาพตามต้องการ หรือใช้แล้วเกิดปัญหาในภายหลัง

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการติดตาม วัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้

อาร์เอส คำนึงถึงการช่วยเหลือสังคม ด้วยคุณธรรม และยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชน นำสองดาราจากละครเรื่องเทพธิดาขนนก ทางช่อง 8 เอี๊ยง สิทธา สภานุชาติ เพลง กันย์ลภัส คงแจ่ม และผู้ประกาศข่าวจากรายการคุยข่าวเช้า หลี่แช วิยดา พีรรัฐกุล และ อู๋ สถาพร ริยะป่า บำเพ็ญตนผู้ทำคุณประโยชน์เป็นต้นแบบ มีน้ำใจ สร้างกุศลร่วมรณรงค์รับบริจาค "เข็มวันอานันทมหิดล" เพื่อหารายได้สมทบมูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธยากไร้ - ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานเข็มวันอานันทมหิดล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาร์เอส รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมพัฒนาชุมชน โดยการสนับสนุนลดผู้สูบหน้าใหม่ และลดควันบุหรี่ โดยส่ง กุ้ง สุธิราช ดารานักแสดงจากละครเรื่อง เทพธิดาขนนก ช่อง 8 ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่และมีความประพฤติดีงาม ร่วมรณรงค์ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ และเข้ารับโล่รางวัล เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก “World No Tobacco Day 2019” จากกระทรวงสาธารณสุข องค์กรอนามัยโลก โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัล ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอีสต์วิลล์

อาร์เอสและสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ลูกค้า และผู้บริโภค นำเสนอข่าวด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการนำเสนอเนื้อหาข่าว ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ทำให้ผู้ประกาศจากรายการคุยข่าวค่ำช่อง 8 ได้แก่ ลูกเกด ร่มเกล้า อมาตยกุล และแนส ทิฆัมพร อยู่กำเหนิด เข้ารับรางวัลนาคราช ครั้งที่ 3 ในสาขาทีมผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี จากรายการคุยข่าวค่ำ ช่อง 8 นอกจากนี้ อ๊อฟ อัครพล และลูกเกด ร่มเกล้า ยังได้รางวัลผู้ประกาศข่าวชาย - หญิงยอดเยี่ยมแห่งปีรางวัลที่การันตีคุณภาพงานข่าวของช่อง 8 ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง จัดขึ้นโดยนิตยสารดาราอินไซด์ และสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ทำความดี

อาร์เอสและสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ร่วมพัฒนาชุมชน ด้วยการนำเนื้อหาข่าวสาร สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วน โดยทีมผู้ประกาศข่าวจากรายการคุยข่าวเช้าช่อง 8 ทั้ง อู๋ สถาพร หลี่แช วิยดา และก้อย บุญญิตา เข้ารับรางวัลเกียรติยศเทพปัญจสิงขรนาคราชอีสานอวอร์ด 2019 ในสาขารายการข่าวที่ชื่นชอบของชาวอีสานสำหรับรางวัลเกียรติยศเทพปัญจสิงขรนาคราช อีสานอวอร์ด 2019 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคนดี คิดดี ทำดี ด้วยหัวใจตามหลักธรรมาภิบาล

อาร์เอส ร่วมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภค ชวนรณรงค์เทิดทูนพระคุณแม่ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยศิลปินและดารา สุธีวัน ทวีสิน และชานนท์ ทิพกนก ดารานักแสดงจากเรื่องเล่ห์รัญจวญ ทางช่อง 8 เข้ารับโล่รางวัลลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานวันแม่แห่งชาติ

อาร์เอส ร่วมพัฒนาชุมชน และรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เนื่องด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงขั้นวิกฤต สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ร่วมมือกับทีมปฏิบัติการ PM 2.5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นำโดยผู้ประกาศข่าวและดารานักแสดง ช่อง 8 เอี๊ยง สิทธา สภานุชาติ ดารานักแสดงจากละครเรื่อง เทพธิดาขนนก ลูกเกด ร่มเกล้า อมาตยกุล แนท ฑิฆัมพร อยู่กำเนิด และอ๊อฟ อัครพล ทองธราดล รณรงค์แจกหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้ประชาชนย่านซอยละลายทรัพย์ พื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองพิษมากที่สุดในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมเชิญชวนให้ประชาชน ดูแลสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย และใช้หลัก "ป้องกันไว้ก่อน"

อาร์เอส คำนึงถึงการช่วยเหลือสังคมด้วยคุณธรรม และยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชน นำสองนักแสดงจากละครเรื่องมณีนาคา ช่อง 8 มังกร ปภาวิน หงษ์ขจร และมีน อัจจิมา โกสุมา ร่วมงานแถลงข่าววันมหิดลในฐานะพรีเซ็นเตอร์ ทั้งนี้ “วันมหิดล” ตรงกับ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” โดย มังกร และมีน ยังร่วมเป็นแกนนำเดินรณรงค์ พร้อมนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประชาสัมพันธ์ ชวนอุดหนุนธงมหิดล นำรายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช และเพื่อสร้างกุศลตามรอยพระบาท ณ บริเวณตลาดวังหลัง โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

อาร์เอส คำนึงถึงการช่วยเหลือสังคมด้วยคุณธรรม และยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชน ร่วมพัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัย ให้กำลังใจในสังคมเดียวกัน นำศิลปินค่ายอาร์สยาม ลาดา สุขสวัสดิ์ชล ศิลปินและนักแสดงจากละครเรื่อง สางนางพรายช่อง 8 ทำหน้าที่พรีเซ็นเตอร์ แกนนำรณรงค์วันเอดส์โลก เพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมกันป้องกันภัยจากโรคเอดส์ ภายใต้แนวคิด “Community makes a difference รวมพลังชุมชนยุติเอดส์” โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และศาสตราจารย์นายแพทย์ นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน จัดงานแถลงข่าววันเอดส์โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี

อาร์เอส ร่วมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภค ชวนรณรงค์เทิดทูนพระคุณแม่ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลือก 2 นักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 โอห์ม ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ จากละครเล่ห์รัญจวน และ เพลง ธันยพร คงแจ่ม จากละครเทพธิดาขนนก ทำหน้าที่จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เป็น “พรีเซ็นเตอร์ดอกมะลิวันแม่” ปี 2562 เนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ” (12 สิงหาคมของทุกปี) เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่

อาร์เอส ร่วมพัฒนาชุมชน และสนับสนุนนโยบาย ลดอัตรานักดื่มสุราในไทย นำสองดารานักแสดงช่อง 8 มังกร ปภาวิน หงษ์ขจร จากละครเรื่อง มณีนาคา และเพลง กันย์ลภัส คงแจ่ม จากละครเรื่อง เทพธิดาขนนก เข้าทำหน้าที่ พรีเซ็นเตอร์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรณรงค์คนไทยงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 11,000 ล้านบาท เป็นจุดเริ่มต้น ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ภายใต้สโลแกน “รักชีวิต อย่าติดสุรา” สร้างสุขภาพชีวิตชุมชนให้น่าอยู่ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และโรคภัยร้ายแรงจากพิษของสุรา

เนื่องด้วยเกิดปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในกว่า 40 จังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ได้เปิดบัญชีรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “ช่อง 8 ปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม” โดยร่วมกับมณฑลทหารบก กองทัพบกแต่ละพื้นที่จังหวัด มอบเงินบริจาคที่ได้รับจากประชาชนเป็นจำนวนเงิน รวมกว่า 2 ล้านบาท ช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชน และโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังมอบอุปกรณ์การกีฬา ถุงยังชีพ ให้กับทั้ง 6 โรงเรียน และร่วมกันทำกิจกรรมทาสีห้องสมุด ทำความสะอาด และแจกไอศกรีม ให้กับนักเรียนในพื้นที่อีกด้วย

อาร์เอส ร่วมพัฒนาชุมชน และสนับสนุนนโยบายลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ศิลปินค่ายอาร์สยาม เครือบริษัทอาร์เอส บ่าววี อาร์สยาม ต้นข้าว อาร์สยาม และเพลง อาร์สยาม ร่วมกันเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ ในงาน “ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย” โดยแจกสติ๊กเกอร์เมาไม่ขับให้กับพนักงานขับรถทัวร์ ประชาชนที่ใช้รถบริการของขนส่งหมอชิต รวมถึงเยี่ยมชมการใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ของผู้ขับรถโดยสาร เพื่อเข้มงวดมาตรการ เมาไม่ขับ และยังฝากเตือนให้ประชาชน เดินทางขับรถเคารพกฎจราจร ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ในช่วงหยุดยาวปีใหม่ ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 หรือในช่วง 7 วันอันตราย

อาร์เอส ร่วมพัฒนาชุมชน และสนับสนุนนโยบายลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ นำศิลปินดารา ต้นข้าว อาร์สยาม และเพลง อาร์สยาม นักแสดงจากละครเรื่อง เทพธิดาขนนก ช่อง 8 เดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย แจกหมวกกันน็อค และสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ 11-17 เมษายน 2562 ในงานสงกรานต์ลดอุบัติเหตุ และแสดงเจตนาให้เห็นความพร้อมของสังคมไทยที่จะช่วยกันป้องกัน ลดการสูญเสียด้านชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยกันป้องกันลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยแจกสติ๊กเกอร์เมาไม่ขับ หมวกกันน็อก ให้กับผู้ขับขี่ และประชาชนที่ใช้รถ

อาร์เอส ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ร่วมเข้าเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ถือเป็นพระราชพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่ง นำดาราพิธีกรช่อง 8 และศิลปินค่ายอาร์สยาม สวมใส่เสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ เพื่อถวายพระเกียรติการเสด็จออก ณ สีหบัญชรเป็นครั้งแรก ตั้งแต่บริเวณศาลหลักเมือง ไปจนถึงพระที่นั่งพุทไธสวรรย์

อาร์เอส ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน นำดาราศิลปินจิตอาสาชวนประชาชนแต่งชุดไทยถ่ายภาพการกุศล ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้ถ่ายภาพกับดาราศิลปินจิตอาสาจากอาร์เอส บริเวณพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์จำลอง ทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมถ่ายภาพการกุศลนี้ โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนทั่วภูมิภาค

อาร์เอส ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเทิดพระเกียรติ ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา นำดารานักแสดงจากละครเรื่อง มณีนาคา เทพธิดาขนนก และเล่ห์รัญจวน ทางช่อง 8 ร่วมโครงการ 10 สายธารแห่งความดี เราทำดีด้วยหัวใจ พร้อมใจกันบริจาคเลือด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการบริจาคเลือดให้เป็นเรื่องใกล้ตัว จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ทั้งนี้มีดาราศิลปินมากมายพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือง บริจาคเลือด และชวนชาวไทยร่วมกันบริจาคเลือด

อาร์เอส ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาร์เอสได้จัดกิจกรรม “หยดนี้ เพื่อแม่” บริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อรำลึกในบุญคุณของผู้เป็นแม่ทั่วประเทศ นำโดยศิลปินค่ายอาร์สยาม ผู้ประกาศข่าวช่อง 8 และพนักงานบริษัทฯ ร่วมบริจาคโลหิต รวมน้ำใจ บริจาคเลือด เพื่อให้สภากาชาดฯ ได้กักตุนเลือดไว้ใช้ให้กับผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน

อาร์เอส ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี นำศิลปินดาราเครืออาร์เอส จากละครเรื่องเทพธิดาขนนก และศิลปินค่ายอาร์สยาม เครืออาร์เอส รวมพลังทำดีด้วยหัวใจในโครงการ “ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 10” จัดโดยภาครัฐบาล สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองทัพบก ร่วมกันปลูกดอกรวงผึ้งจำนวน 110 ต้น พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงความจงรักภักดี สวมเสื้อเหลือง และปลูกดอกรวงผึ้ง ในช่วงเฉลิมพระชนมพรรษาในครั้งนี้

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหาธุรกิจใหม่ เพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิม เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย บริษัทฯ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และใช้คุณค่าของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เกิดคุณค่าร่วมสูงสุด เห็นได้จากการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ ซึ่งก็คือ ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง บริษัทฯ ได้รับแรงบันดาลใจในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจากนวัตกรรมโลก และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยต้องการให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ต้องการให้คนไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่เท่าเทียมในระดับสากล โดยทีมงานได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากสถาบันวิจัยในต่างประเทศนำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์ในเครือของบริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us