นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 24.00 THB
เปลี่ยนแปลง -0.40
% เปลี่ยนแปลง -1.64%
ปริมาณซื้อขาย 19,071,700
ช่วงราคาระหว่างวัน 23.80 - 24.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 12.10 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 11 มิ.ย. 2564 16:40

คณะกรรมการบริษัท

1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การศึกษา

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2535 - ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2546 - 2555: รองประธานกรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

2562 - ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน: เลขานุการบริษัท, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2550 - 2562: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน: กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

3. นายวิทวัส เวชชบุษกร

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

การศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), Northeastern University, Boston, USA
 • ปริญญาโท สาขา Science in Finance (MSF), Northeastern University, Boston, USA
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) โปรแกรมนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

2563 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562: Group CFO/ Deputy CEO, บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล จำกัด / บริษัท เอ็นเซิร์ฟ โฮลดิ้ง จำกัด
2560 - 2561: กรรมการ Structured Finance, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559: กรรมการ Corporate Finance & Treasury, บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2557: Assistant Vice President (AVP), สายตลาดทุน (Capital Markets Division), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

4. นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์

กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

การศึกษา

 • น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรกฏหมายการค้าระหว่างประเทศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรกฏหมายภาษีอากร สำนักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์การทำงาน

2560 - ปัจจุบัน: กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2550 - 2558 : รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกฎหมาย, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2540 - 2550: ที่ปรึกษากฎหมาย, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

5. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ

กรรมการ

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด

6. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966

ประสบการณ์การทำงาน

2561 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน: กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริหาร, กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในเครือบริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด
2535 - ปัจจุบัน: กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
2545 - 2557: กรรมการบริหาร, บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิตอล จำกัด

7. นางวรรณสุดา ธนสรานาต

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา

 • Masterปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน : Senior Vice President ลูกค้าจีน ลูกค้าธุรกิจรายกลาง, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us