นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 15.20 THB
เปลี่ยนแปลง +0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.66%
ปริมาณซื้อขาย 1,683,538
ช่วงราคาระหว่างวัน 14.90 - 15.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 14.70 - 22.70
ปรับปรุงเมื่อ 07 ก.ค. 2565 16:39

คณะกรรมการบริษัท

1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อายุ

 • 59

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • 15 มกราคม 2546

ประเภทกรรมการ

 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)

 • ตนเอง : 23.65%
 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

14 พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร , บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2535 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆในปีที่ผ่านมาในกิจการหรือองค์กรอื่น

 • กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทเกอร์ฟัน จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เชษฐโชติ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซอร์ริ่ง ไทเกอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โกลเด้น ไทเกอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จำนวน 9 บริษัท

2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์

อายุ

 • 51

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • 21 เมษายน 2547

ประเภทกรรมการ

 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการบริหาร
 • เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) ปี 2550
 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
 • Executive Development Program รุ่นที่ 4 (EDP 4) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2552
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2559

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)

 • ตนเอง : - ไม่มี-
 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

15 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2554 -11 พ.ย. 2563 : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล , บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2550 - 14 ต.ค. 2562 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆในปีที่ผ่านมาในกิจการหรือองค์กรอื่น

 • กรรมการ บริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 บริษัท

3. นายวิทวัส เวชชบุษกร

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

 • 43

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • 31 มกราคม 2563

ประเภทกรรมการ

 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Northeastern University, Boston, USA
 • ปริญญาโท Science in Finance (MSF) Northeastern University, Boston, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) โปรแกรมนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร “CFO’s Orientation Course for New IPOs” รุ่น 4 (Orientation 12 ชั่วโมง) ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีจำนวน 6 ชั่วโมง หลักสูตร "2136 TFRS ที่มีผลบังคับใช้ ปี 2020 (ใหม่ล่าสุด)" (สรุปประเด็นที่สำคัญจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่สำหรับปี 2563) บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด วันที่ 17 มกราคม 2563
 • อบรม หลักสูตร “สรุปสาระสาคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้ และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 4/2021 “How finance leaders are adapting within the new normal” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 8/2021 หัวข้อ “The modern CFO : Driving Digital Transformation of the Finance and Accounting” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 9/2021 หัวข้อ “ESG related Financial Innovation” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)

 • ตนเอง : - ไม่มี-
 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

12 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
3 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
31 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2561 - 2563 : Group CFO/ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล จำกัด และบริษัท เอ็นเซิร์ฟ โฮลดิ้ง จำกัด
2560 - 2561 : กรรมการ Structured Finance, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559 : กรรมการ Corporate Finance & Treasury, บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆในปีที่ผ่านมาในกิจการหรือองค์กรอื่น

 • กรรมการ บริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 บริษัท

4. นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

อายุ

 • 66

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • 30 กรกฎาคม 2551

ประเภทกรรมการ

 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณวุฒิการศึกษา

 • น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) ปี 2551
 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551
 • Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2551

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)

 • ตนเอง : - ไม่มี-
 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

1 ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
1 ก.พ. 2560 - 11 พ.ย. 2563 : กรรมการบรรษัทภิบาล, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
31 ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ , บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2550 - 2558 : รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกฎหมาย, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2540 - 2550 : ที่ปรึกษากฎหมาย, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆในปีที่ผ่านมาในกิจการหรือองค์กรอื่น

 • กรรมการ บริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 บริษัท

5. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ

กรรมการ

อายุ

 • 48

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • 14 พฤศจิกายน 2555

ประเภทกรรมการ

 • กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA ) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( AIT )
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( ABAC )

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) ปี 2556

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)

 • ตนเอง : 10.08%
 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆในปีที่ผ่านมาในกิจการหรือองค์กรอื่น

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด

6. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

 • 80

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • 19 กุมภาพันธ์ 2550

ประเภทกรรมการ

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) ปี 2550
 • Audit Committee Program (ACP) ปี 2548
 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)

 • ตนเอง : ไม่มี
 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและ รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร, กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในเครือ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด
2535 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร, บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆในปีที่ผ่านมาในกิจการหรือองค์กรอื่น

 • ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในเครือ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

7. นางวรรณสุดา ธนสรานาต

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

 • 70

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • 20 มกราคม 2559

ประเภทกรรมการ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2559

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)

 • ตนเอง : ไม่มี
 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2562 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2553 - 2561 : Senior Vice President ลูกค้าจีน ลูกค้าธุรกิจรายกลาง, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆในปีที่ผ่านมาในกิจการหรือองค์กรอื่น

 • ไม่มี

8. นายศุภกิจ อัศวชัย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

 • 63

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • 30 มิถุนายน 2564

ประเภทกรรมการ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)

 • ตนเอง : ไม่มี
 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

30 มิถุนายน 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2563- ธ.ค. 2563 : ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ประเภทธุรกิจเทรดดิ้ง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2560-ธ.ค. 2562 : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2560-ธ.ค. 2562 : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2560-ธ.ค. 2562 : กรรมการการลงทุน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 : กรรมการ และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2543- ธ.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท บีเจซี มารีน รีซอสเซส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ม.ค. 2549 - ธ.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ เอเชียติ๊ก โซดา จำกัด
ต.ค. 2557- ธ.ค. 2562 : กรรมการ ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด
ต.ค. 2557- ธ.ค. 2562 : กรรมการ อิจิบัง ฟู้ดส์ คัมปะนี ลิมิเต็ด
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท บีเจซี แพคเกจจิ้ง จำกัด
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท ไทยกลาสเทคโนโลยี จำกัด
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 : กรรมการ บีเจซี กล๊าส เวียดนาม ลิมิเต็ด
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท บีเจซี คอนซูเมอร์ จำกัด
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท ดิสทรี่ – ไท จำกัด
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
ม.ค. 2543- ธ.ค. 2560 : กรรมการ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
ม.ค. 2543- ธ.ค. 2560 : กรรมการ บริษัท มัณฑนา จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆในปีที่ผ่านมาในกิจการหรือองค์กรอื่น

 • ไม่มี

9. นางสาวกุลจรรยา คฤหเดช

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร

อายุ

 • 52

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • 11 ธันวาคม 2562

ประเภทกรรมการ

 • ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย โกลเด้นเกท ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)

 • ตนเอง : ไม่มี
 • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

12 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
11 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2557-2562 : รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บริษัท ลาซาด้า จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆในปีที่ผ่านมาในกิจการหรือองค์กรอื่น

 • ไม่มี

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us