นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.70 THB
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย 4,013,000
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ย. 2564 16:30

คณะกรรมการบริษัท

1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การศึกษา

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

20 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
14 พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2535 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท กรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

20 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
15 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2554 -11 พ.ย. 2563 : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2550 - 14 ต.ค. 2562 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2547-19 ก.พ. 2563 : ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

3. นายวิทวัส เวชชบุษกร

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), Northeastern University, Boston, USA
 • ปริญญาโท สาขา Science in Finance (MSF), Northeastern University, Boston, USA
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) โปรแกรมนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

12 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
3 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
31 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2561 - 2563 : Group CFO/ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล จำกัด และบริษัท เอ็นเซิร์ฟ โฮลดิ้ง จำกัด
2560 - 2561 : กรรมการ Structured Finance, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559 : กรรมการ Corporate Finance & Treasury, บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

4. นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

การศึกษา

 • น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรกฏหมายการค้าระหว่างประเทศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรกฏหมายภาษีอากร สำนักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์การทำงาน

1 ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
1 ก.พ. 2560 - 11 พ.ย. 2563 : กรรมการบรรษัทภิบาล, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
31 ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2550 - 2558 : รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกฎหมาย, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2540 - 2550 : ที่ปรึกษากฎหมาย, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

5. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ

กรรมการ

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด

6. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966

ประสบการณ์การทำงาน

2561 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
ก.พ.2550 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน: กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริหาร, กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในเครือบริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด
2535 - ปัจจุบัน: กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

7. นางวรรณสุดา ธนสรานาต

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน

2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ม.ค.2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2553 - 2561 : Senior Vice President ลูกค้าจีน ลูกค้าธุรกิจรายกลาง, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

8. นายศุภกิจ อัศวชัย

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9. นางสาวกุลจรรยา คฤหเดช

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร

การศึกษา

 • ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย โกลเด้นเกท ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

12 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
20 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
11 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2557 - 2562 : รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บริษัท
ลาซาด้า จำกัด

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us