นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 15.20 THB
เปลี่ยนแปลง +0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.66%
ปริมาณซื้อขาย 1,683,538
ช่วงราคาระหว่างวัน 14.90 - 15.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 14.70 - 22.70
ปรับปรุงเมื่อ 07 ก.ค. 2565 16:39

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 21 มีนาคม 2565


ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1.  นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 230,850,000 23.74
2.  นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ 98,000,000 10.08
3.  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 50,331,900 5.18
4.  นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา 47,500,000 4.88
5.  น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา 47,500,000 4.88
6.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 30,284,685 3.11
7.  น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 25,411,988 2.61
8.  นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 21,260,200 2.19
9.  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 19,810,800 2.04
10.  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS) 17,490,000 1.80

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us