นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.60 THB
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -0.56%
ปริมาณซื้อขาย 4,282,500
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ย. 2564 16:37

การประชุมผู้ถือหุ้น

2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แบบ 56-1 One Report 2563
งบการเงินอย่างย่อ และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากแบบ 56-1 One Report 2563
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
รายละเอียดเบื้องต้นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“RS-W4”)
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน และรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
มาตรการและแนวปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจุดบริการรถรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้น
การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us