นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 15.20 THB
เปลี่ยนแปลง +0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.66%
ปริมาณซื้อขาย 1,683,538
ช่วงราคาระหว่างวัน 14.90 - 15.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 14.70 - 22.70
ปรับปรุงเมื่อ 07 ก.ค. 2565 16:39

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อบริษัท บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ตึกเอ ชั้น 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ +66 2037 8888, +66 2037 8126 (นักลงทุนสัมพันธ์)
เว็บไซด์ www.rs.co.th
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์ (เปลี่ยนหมวดธุรกิจจาก สื่อและสิ่งพิมพ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562)
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 22 พ.ค. 2546
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 1,163,996,212 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 972,496,946 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 972,496,946 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 972,496,946 หุ้น
สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน 15,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักหุ้นซื้อคืน 957,496,946 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักหุ้นซื้อคืน -

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us