นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 20.30 THB
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -0.98%
ปริมาณซื้อขาย 2,924,900
ช่วงราคาระหว่างวัน 20.20 - 20.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 23 ก.ค. 2564 15:19

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายการ 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104 231 340 328 200
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 648 622 553 516 711
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 473 402 332 504 642
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) 1,666 1,531 1,396 671 599
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 552 587 720 703 1,314
รวมสินทรัพย์ 4,139 4,209 4,073 3,407 4,516
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 589 815 733 651 1,016
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (สุทธิ) 378 177 4 - -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 706 253 320 530 620
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 444 626 316 236 156
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย (สุทธิ) 728 718 827 - -
รวมหนี้สิน 3,080 2,807 2,401 1,680 2,512
ทุนจดทะเบียน 1,010 1,203 1,203 1,162 1,162
ทุนชำระแล้ว 1,010 1,010 1,010 972 972
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย 101 113 120 120 120
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว-สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน 465 465 465 - 160
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร (317) 16 282 310 587
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,060 1,402 1,672 1,727 2,004
           
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)          
รายได้ธุรกิจพาณิชย์ 228 1,389 2,127 2,012 2,382
รายได้ธุรกิจสื่อ 1,695 1,704 1,345 1,069 1,148
รายได้ธุรกิจเพลง และอื่นๆ 1,076 409 355 530 244
รายได้จากการขายและบริการ 2,999 3,502 3,827 3,611 3,774
ต้นทุนขายและบริการ (2,331) (2,129) (2,205) (2,020) (1,769)
กำไรขั้นต้น 668 1,372 1,621 1,591 2,006
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (832) (932) (1,054) (1,100) (1,317)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (43) 465 598 491 689
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (102) 333 516 363 528
           
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)          
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.10 1.45 1.73 1.78 2.06
กำไรต่อหุ้น* (0.10) 0.34 0.53 0.37 0.55
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (ร้อยละ)          
อัตรากำไรขั้นต้น 22.26 39.19 42.37 44.06 53.10
อัตรากำไรสุทธิ* (3.27) 9.43 13.37 10.03 13.93
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (0.96) 11.14 14.43 13.27 17.71
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (7.39) 27.21 33.64 21.40 28.35
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน          
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.54 0.89 1.04 0.80 0.65
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.94 2.01 1.44 0.97 1.25
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.13 0.65 0.39 0.45 0.61
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) - - 84.31 79.90 -
อัตราภาษี          
อัตราภาษีนิติบุคคล (%) 20% 20% 20% 20% 20%
อัตราค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) N/A 20.7% 17.3% 21.1% 20.6%
           

*กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทใหญ่

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us