นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 15.20 THB
เปลี่ยนแปลง +0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.66%
ปริมาณซื้อขาย 1,683,538
ช่วงราคาระหว่างวัน 14.90 - 15.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 14.70 - 22.70
ปรับปรุงเมื่อ 07 ก.ค. 2565 16:39

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายการ 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 340 328 200 141 100
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 553 516 711 553 724
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 332 504 642 567 547
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) 1,396 671 599 527 509
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 720 703 1,314 1,804 1,988
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิ) - - 4 1,063 1,087
รวมสินทรัพย์ 4,073 3,407 4,516 5,803 6,043
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 733 651 1,016 882 971
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (สุทธิ) 4 - - - -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 320 530 620 1,115 1,275
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 316 236 156 952 922
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย (สุทธิ) 827 - - - -
รวมหนี้สิน 2,401 1,680 2,512 3,665 3,846
ทุนจดทะเบียน 1,203 1,162 1,162 1,164 1,164
ทุนชำระแล้ว 1,010 972 972 972 972
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย 120 120 120 120 120
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว-สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน 465 - 160 160 160
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 282 310 587 723 778
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,672 1,727 2,004 2,138 2,197
           
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2561 2562 2563 2564 1Q65
รายได้ธุรกิจพาณิชย์ 2,127 2,012 2,382 2,263 427
รายได้ธุรกิจสื่อ 1,345 1,069 1,148 1,079 352
รายได้ธุรกิจเพลง และอื่นๆ 355 530 244 231 66
รายได้จากการขายและบริการ 3,827 3,611 3,774 3,573 845
ต้นทุนขายและบริการ (2,205) (2,020) (1,769) (1,804) (432)
กำไรขั้นต้น 1,621 1,591 2,006 1,769 412
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,054) (1,100) (1,317) (1,317) (350)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 598 491 689 90 62
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 516 363 528 127 55
           
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)          
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.73 1.78 2.06 2.20 2.26
กำไรต่อหุ้น* 0.53 0.37 0.55 0.13 0.06
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (ร้อยละ)          
อัตรากำไรขั้นต้น 42.37 44.06 53.10 49.50 48.84
อัตรากำไรสุทธิ* 13.37 10.03 13.93 3.56 7.38
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 14.43 13.27 17.71 3.68 1.59
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* 33.64 21.40 28.35 6.15 1.94
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน          
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.04 0.80 0.65 0.50 0.48
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.44 0.97 1.25 1.71 1.75
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.39 0.45 0.61 1.15 1.18
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 84.31 79.90 - 263.16 -
อัตราภาษี          
อัตราภาษีนิติบุคคล (%) 20% 20% 20% 20% 20%
อัตราค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 17.3% 21.1% 20.6% 4.6% 19.4%
           

*กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทใหญ่

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us