นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.70 THB
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -1.12%
ปริมาณซื้อขาย 3,260,400
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 25 ต.ค. 2564 16:50

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายการ 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 231 340 328 200 202
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 622 553 516 711 937
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 402 332 504 642 605
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) 1,531 1,396 671 599 563
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 587 720 703 1,314 1,620
รวมสินทรัพย์ 4,209 4,073 3,407 4,516 6,074
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 815 733 651 1,016 1,171
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (สุทธิ) 177 4 - - -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 253 320 530 620 830
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 626 316 236 156 1,013
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย (สุทธิ) 718 827 - - -
รวมหนี้สิน 2,807 2,401 1,680 2,512 3,875
ทุนจดทะเบียน 1,203 1,203 1,162 1,162 1,162
ทุนชำระแล้ว 1,010 1,010 972 972 972
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย 113 120 120 120 120
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว-สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน 465 465 - 160 160
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 16 282 310 587 781
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,402 1,672 1,727 2,004 2,199
           
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2560 2561 2562 2563 1H64
รายได้ธุรกิจพาณิชย์ 1,389 2,127 2,012 2,382 1,225
รายได้ธุรกิจสื่อ 1,704 1,345 1,069 1,148 638
รายได้ธุรกิจเพลง และอื่นๆ 409 355 530 244 122
รายได้จากการขายและบริการ 3,502 3,827 3,611 3,774 1,985
ต้นทุนขายและบริการ (2,129) (2,205) (2,020) (1,769) (891)
กำไรขั้นต้น 1,372 1,621 1,591 2,006 1,094
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (932) (1,054) (1,100) (1,317) (857)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 465 598 491 689 237
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 333 516 363 528 194
           
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)          
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.45 1.73 1.78 2.06 2.26
กำไรต่อหุ้น* 0.34 0.53 0.37 0.55 0.20
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (ร้อยละ)          
อัตรากำไรขั้นต้น 39.19 42.37 44.06 53.10 55.10
อัตรากำไรสุทธิ* 9.43 13.37 10.03 13.93 11.90
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 11.14 14.43 13.27 17.71 11.09
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* 27.21 33.64 21.40 28.35 21.50
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน          
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.89 1.04 0.80 0.65 0.66
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.01 1.44 0.97 1.25 1.76
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.65 0.39 0.45 0.61 1.08
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) - 84.31 79.90 - -
อัตราภาษี          
อัตราภาษีนิติบุคคล (%) 20% 20% 20% 20% 20%
อัตราค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 20.7% 17.3% 21.1% 20.6% 17.5%
           

*กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทใหญ่

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us