นักลงทุนสัมพันธ์

Driven by Passion

Outstanding Investor Relations Awards 2017 & 2020

ชื่อย่อหุ้น RS
ราคาล่าสุด 17.70 THB
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -1.12%
ปริมาณซื้อขาย 3,260,400
ช่วงราคาระหว่างวัน 17.60 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 16.70 - 30.00
ปรับปรุงเมื่อ 25 ต.ค. 2564 16:50

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ รายละเอียด สถานที่ / หมายเหตุ
วันที่ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RS-W3)
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว (ห้องวิภาวดีบอลรูม C)
วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว (ห้องวิภาวดีบอลรูม C)
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2559 ห้องประชุมฮาร์พ, บมจ. อาร์เอส
วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2559
ประชุมนักวิเคราะห์ Business Plan ปี 2560 ห้องประชุมเปียโน, บมจ. อาร์เอส
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2559 ห้องประชุมฮาร์พ, บมจ. อาร์เอส
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2559
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2559 ห้องประชุมฮาร์พ, บมจ. อาร์เอส
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2559
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2559 ห้องประชุมฮาร์พ, บมจ. อาร์เอส
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2559

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Contact us